برگشت به بالا
نرم افزار استعلام ذينفع واحد همراه


نرم افزار "ذينفع واحد" همراه ، با هدف سادگي دريافت اطلاعات و گسترش سامانه ذينفع واحد آماده گرديده است. اين نرم افزار با امكان انتقال اطلاعات از طريق پيام كوتاه و اينترنت توليد شده است تا به اين ترتيب استعلام ذينفع واحد همواره در دسترس مديران باشد.