برگشت به بالا
سامانه هوش تجاري


اين سامانه با هدف افزايش توان تصميم گيري مديران ستادي بانك در حوزه منابع و مصارف طراحي و توليد گرديده است .

•حفظ تعادل ميان منابع و مصارف و كنترل نسبت آنها
•كاهش مطالبات غير جاري
•استفاده ازتكنيك نسبت ها و گزارشهاي آماري براي نمايشي ملموس از وضعيت بانك