برگشت به بالا
پشتيباني و نگهداري سيستم


پشتيباني و نگهداري سيستم

نگهداري از سيستم و پشتيباني

نگهداري از يك سيستم اطلاعاتي مانند نگهداري از هر سيستم ديگري لازم و ضروري است. دغدغه مديران از آينده سيستم هاي اطلاعات مسئله بجا و منطقي است. پس از استقرار صحيح يك سيستم اطلاعاتي در صورت عدم پشتيباني از سيستم ممكن است كم كم اجراي صحيح سيستم به علت نيازهاي جديد يا تغيير روشها و يا عدم درك ضروريات سيستم توسط بعضي از كاربران سيستم از مسير خود منحرف و كارايي خود را از دست بدهد. بنابراين موفقيت يك سيستم در مرحله آخر مستلزم پشتيباني از آن است.

  • انتقال صحيح دانش و دانستني هاي سيستم به كاربران جديد
  • كنترل اجراي صحيح فرآيند ها
  • كنترل استفاده صحيح از امكانات سيستم
  • جمع آوري نيازها و مشكلات مشتريان در استفاده از سيستم و طراحي ابزارهاي مناسب
  • رفع اشكالات احتمالي به صورت حضوري يا از راه دور