برگشت به بالا
استقرار سيستم ها


پياده سازي سيستم اطلاعات حسابداري و فناوري هاي مرتبط

استقرار سيستمها

موفقيت شركتهاي توليد كننده نرم افزار در پياده سازي نرم افزار در شركتهاي مختلف به عوامل متعددي بستگي دارد و تنها كارايي نرم افزار كافي نيست.در حوزه نرم افزار ارائه نرم افزار به تنهايي كافي نيست و راه اندازي نرم افزار جز ملزومات ارائه نرم افزار است. براي رسيدن به اين هدف داشتن دانش حسابداري و مديريت مالي، آشنايي با قوانين مالي و استاندارد هاي حسابداري در كنار طراحي سيستم و فرآيند هاي مالي و شناخت كامل عملكرد و توانايي هاي نرم افزار و همچنين نگهداري سيستم (پشتيباني ) و آموزش از ضروريات موفقيت در پياده سازي سيستم نرم افزاري مالي مي باشد.

شركت هوش و دانش به منظور استقرار سيستم هاي مالي خود با كارشناسان حسابداري كه تسلط كامل به امكانات نرم افزار ها را نيز دارند همكاري مي نمايد.