برگشت به بالا
محاسبه ذخيره مطالبات


سامانه ذخيره مطالبات مطابق با بخشنامه بانك مركزي توليد گرديده است كه ذخيره اقساط را در طبقات جاري ، سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول محاسبه و به واحد هاي ذيربط گزارش مي نمايد.