برگشت به بالا
سامانه ذينفع واحد


يكي از مهمترين فعاليت هاي بانكها و موسسات مالي و اعتباري اعطاي تسهيلات و گشايش اعتبار براي اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد.

سامانه "ذينفع واحد" با هدف رديابي سوابق اعتباري مشتريان ، كاهش ريسك اعتباري و تسريع درامر پاسخ گويي به مراجع ذيصلاح ، در شركت هوش و دانش سپهر، طراحي و توليد شده است .

اين محصول با امكان ارائه اطلاعات اعتباري در شبكه بانكي كشور به عنوان يك محصول دانش بنيان مورد تاييد كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و موسسات دانش بنيان قرار گرفته است.

همچنين "راهكار ذينفع واحد"مطابق با آخرين بخشنامه هاي بانك مركزي و تحليل مفصلي از آن كه در شركت هوش و دانش انجام شده است مي باشد.