برگشت به بالا
سامانه اشخاص مرتبط


سامانه "تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط"

سامانه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق با آخرين بخشنامه بانك مركزي  در شركت هوش و دانش سپهر طراحي و توليد گرديده است. در اين سامانه ضمن شناسايي اشخاص مرتبط با بانك و روابط مالكيتي ، مديريتي و نظارتي و حدود تسهيلات به آنها محاسبه مي گردد. به اين ترتيب بانك مي تواند ريسك مرتبط با اشخاص مرتبط را شناسايي نمايد.

متن آئين نامه تسهيلات و تهدات كلان

دانلود : آئين نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مر تبط از سايت بانك مركزي