برگشت به بالا
تبادل اطلاعات با بانك مركزي(فرمهاي 28x)


در اين قسمت امكانات زير را خواهيم داشت

          1- كاردكس ارسال اطلاعات بانك مركزي

          2- قراردادهاي ارسال نشده به بانك مركزي

          3- جستجوي قرارداد

          4- ركورد هاي اشكالي اعتبارات اسنادي

تبادل اطلاعات با بانك مركزي

پياده سازي استاندارد 28 – 1 بانك مركزي جهت تبادل اطلاعات با بانك مركزي

پياده سازي استاندارد 28 – 3 بانك مركزي

پياده سازي استاندارد 28 – 5 بانك مركزي

پياده سازي فرآيند ارسال و برگشت فايل هاي اطلاحي بانك مركزي

دريافت اطلاعات ساير بانكها از طريق بانك مركزي

تبادل اطلاعات با وزارت امور اقتصادي و دارايي

پياده سازي استاندارد فايلهاي Bi جهت تبادل اطلاعات با وزارت امور اقتصادي و داراي