برگشت به بالا
خدمات شرکت هوش و دانش
 
 امكان سنجي و تهيه RFP
شناخت ، امكان سنجي و تهيه RFP براي شركتها و سازمانها
 نرم افزار هاي سفارشي
تحليل ، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي به سفارش مشتري
 استقرار سيستم ها
پياده سازي سيستم اطلاعات حسابداري و فناوري هاي مرتبط
 آموزش و انتقال فناوري
آموزش كارشناسان سيستم هاي نرم افزاري و كاربران آنها
 پشتيباني و نگهداري سيستم
پشتيباني و نگهداري سيستم